torsdag 21. mars 2019

Årsmmelding 2018 og referat fra årsmøtet i 2019


Årsberetning for NOF Hitra og Frøya lokallag for 2018

Styret har hatt følgende sammensetting:
Leder: Karl Thorvaldsen
Nestleder: Kolbjørn Bekkvik
Sekretær: Arvid Bredesen
Kasserer: Oskar Sigurd Fredagsvik
Styremedlemmer: Frank Robert Lyngvær og Jan-Egil Eilertsen.
Valgkomiteen: Bjørg Støen og Petter Iversen
Bjarte Hoff er fortsatt revisor.

Totalt er vi fortsatt 34 betalende medlemmer i laget. (36 hvis en tar med alle familiemedlemme)

Aktivitet og observasjoner i 2018:

Vi kan vel ikke si at vi har hatt noen styremøter i 2018 heller. Behovet for det er ikke til stede siden vi aktive møtes jevnlig til skåde-turer og har annen kontakt når det dukker opp noe interessant. Vi har dog hatt et «mail»-møte med vedtak om å bevilge 2000,- til Jan-Egil til ringmerkingskurs på Lista i mai.
 Oskar og Jan-Egil bidrog som fugle- eksperter ved en utflukt til Uttian i regi av Frøya turlag den 7.juni. En håndfull personer deltok i et heller dårlig vær. Oskar hadde også rollen som lærer på Nabeita og viste bilder og fortalte om fugler til en klasse på barneskolen.

Registreringene på artsobservasjoner gjennom året og ved hagefugltellingen i januar viser økt interesse for fugler også blant fastboende. Ved hagefugltellinga i slutten av januar 2018 ble det rapporterte fra 9 foringsplasser på Hitra og 14 på Frøya.

Bloggen vår har nå hatt vel 28000 besøk totalt. Facebooksida «Fugler på Hitra og Frøya» har nå 337 følgere, nesten 100 flere enn i fjor. Her er det mange som legger til «likes» og kommentarer til Jan-Egils skarpe og velkomponerte fuglebilder. Vårt lokale «band» for raske fuglevarslinger har nå 16 medlemmer. Det er også opprettet band for Titran og Sula.
TOV-E (ekstensiv overvåking av fugl) har et område på Hitra (i Norge er det flere hundre ruter). Ruta på Hitra har de siste årene blitt tatt av Arvid i lokallaget. Han deltar også i et hønsehauk-prosjekt på Hitra.
Hitra satte ny årsrekord også i 2018 med 152 registrerte fuglearter av 49 observatører.  Fire nye fuglearter ble sett: Silkehegre, svartstrupe, gulerle og sædgås Totalt er det nå sett 224 arter på Hitra. På registreringsligaen vant Arvid med 131 Jan-Egil nr. to  (124)og Frank Robert tok bronse. (110) «Pallen» som før altså.
Frøya fikk en ny art i år: Hvitryggspett og har nå kommet opp i 283. (Trostesangeren på Halten ble ikke godkjent på grunn av manglende dokumentasjon) I 2018 var det 88 personer som til sammen registrerte 188 ulike fugle-arter på Frøya. Jan- Egil tok gull med 170. Dette er da ny «Big Year-rekord» i  tevlingen « fugler på Frøya på et år».  Oskar nr.  to (142)og Bjørn Tanem nr.3.(138). Av spesielle observasjoner kan ellers nevnes gulltrost på Nordskaget, rødstrupesanger  og svarthodespurv på Sørburøy, sitronerle på Sula, svartterne og silkehegre på Hitra.
Aktiviteten på Titran ornitologiske stasjon (TOS) var stor også i år med hele 30 merkedager. Ti av dem var på våren. Været var heller dårlig i høst og det ble «bare» ringmerket 911 fugler fordelt på 46 arter i 2018.
Lokallaget og TOS søkte om støtte primært til opplæring av ringmerkere. Vi fikk kr. 1000,- fra Salmarfondet til dette. Odd Helge har nå fått lisens som ringmerker og Jan-Egil er på god vei.
Dette er en prioritert oppgave for lokallaget.

Fuglevern

Vindmøller. Dette er den store saken nå ved årsskiftet. Argumenter fra motstanderne av monstermøllene på Frøya preller av som vann på gåsa hos utbyggerne. Men siste ord er kanskje ikke sagt om de tar hensyn til ny folkeavstemmingen som ser ut til å tippe klart imot disse møllene. Og så har juristene vist til mangelfulle dispensasjonssøknader.

Økonomi

Ved årsskiftet hadde vi kr. 2429,68 på bok. Jan-Egil fikk 2000,- i støtte fra lokallaget til å dra på kurs i ringmerking på Lista.
Vi er nå registrert i frivillighetsregisteret slik at vi kan kreve momskompensasjon.


 Referat fra årsmøtet  i Hitra og Frøya lokallag av NOF

 16.3.2019 kl 16.00 Strand oppvekstsenter på Hitra.
 Fem medlemmer møtte til selve årsmøtet. Før møtet, fra 10.00-16.00, var vi åtte som drog rundt på «skåder»-tur. Totalt fikk vi registrert 40 ulike arter.
Saksliste:
1.       Innkallingen ble godkjent
2.       Karl Valgt til årsmøteleder.
3.       Arvid valgt til referent.
4.       Alle skriver under protokollen.
5.       Årsberetningen ble godkjent med noen endringer.
6.       Regnskapet er revidert og godkjent.
7.       Styret utarbeider et budsjett for 2019.
8.       Medlemsturer 2019:
1.       Tur til Moldtua-Fenes i spril
2.       Havtur i aug-sept.
3.       Ørlandstur i aug.-sept.
9.       Hele styret gjenvelges.
10.   Eventuelt. Ingen saker.tirsdag 5. mars 2019

Årsmøte 2019.

Årsmøte i lokallaget holdes på Strand oppvekstsenter på Sandstad,Hitra lørdag den 16.3. kl 16.00.
Vanlige årsmøtesaker.
Som vanlig tar vi oss en skåder-runde fra 10 -tida på formiddagen før vi treffes ved det gamle fergeleiet på Kjerringvåg i 12-13 tida.

Kontakt Frøya. Karl 94867665 Hitra. Arvid: 98833516